INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Starostlivo si plníme všetky povinnosti pri ochrane Vašich osobných údajov, ktoré nám ukladá Nariadenie GDPR (Všeobecné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) o Ochrane Údajov č. 2016/679 z 27. apríla 2016) a zákon 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“). V zmysle týchto predpisov Vám poskytujeme nasledovné informácie:

1. KOMU POSKYTUJETE VAŠE ÚDAJE?
Prevádzkovateľom osobných údajov Bc. Martin Hruboš, samostatne zárobkovo činná osoba miesto podnikania: Orličie 757, 027 43 Nižná, IČO: 50 070 487, zapísaná v Živnostenskom
registri Okresného úradu Námestovo číslo živnostenského registra: 560-12111 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Ak máte akúkoľvek otázku ohľadom spracovania Vašich osobných
údajov, je možné sa na nás obrátiť aj prostredníctvom e-mailu polovnictvopem@gmail.com s uvedením predmetu „GDPR“. Na základe § 44 Zákona a Článku 37 GDPR prevádzkovateľovi osobných údajov nevzniká povinnosť určiť Zodpovednú osobu, avšak ochranu osobných údajov plní prevádzkovateľ s najvyššou odbornou starostlivosťou, a to aj prostredníctvom pravidelného monitorovania príslušnej legislatívy a aktualizácie tohto dokumentu.

2. AKÝ JE ÚČEL SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom dodania tovaru a správy zákazníckeho vzťahu s vami. Niektoré údaje, ktoré o vás máme k dispozícii, spracovávame aj po ukončení trvania zmluvy. Konkrétne osobné údaje spracovávame na nasledujúce účely:

Predaj tovaru a súvisiace služby
Osobné údaje spracovávame pri predaji tovaru zákazníkom a poskytovaní súvisiacich služieb. Pre tieto účely Vaše osobné údaje spracovávame na základe právneho základu
plnenia zmluvy a / alebo nášho oprávneného záujmu (najmä v tom prípade, keď s nami jednáte ako zamestnanec, zástupca alebo iná poverená osoba zákazníka a nemáme s vami
z tohto dôvodu žiadny zmluvný vzťah). Pre tento účel Vaše osobné údaje uchovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu, popr. po dobu záručných lehôt na tovar a po dobu premlčacích lehôt. Zmluvný vzťah s Vami trvá po dobu existencie Vášho zákazníckeho účtu, ktorý si založíte pri Vašom prvom nákupe na našich internetových stránkach www.polovnictvopem.sk V prípade, že nevykonáte žiadny ďalší nákup po dobu dlhšiu ako 3 roky, tak sa Vás opýtame, či chcete naďalej udržiavať Váš zákaznícky účet aktívny. Ak nám oznámite, že nie, alebo ak sa nám neozvete, tak Vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nebude iný dôvod na ich uchovanie a nebudeme Vás naďalej považovať za svojho zákazníka. Pokiaľ pri Vašom nákupe nedošlo k založeniu zákazníckeho účtu (napr. keď bola objednávka vykonaná telefonicky, e-mailom, online sociálnou sieťou, online komunikačnou platformou alebo inak), tak budeme vaše údaje uchovávať po dobu záručných lehôt na tovar a po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ nutnosť dlhšieho uchovanie nevyplýva z iných účelov spracovania.

Platby

Platby na našej internetovej stránke prebiehajú aj cez externú platobnú bránu. K Vašim platobným údajom teda máme prístup len v rozsahu posledných 4 číslic z Vašej platobnej karty, ktorú ste použili k úhrade nákupu. Iné údaje o Vašich platobných prostriedkoch nespracovávame.
Zákaznícka podpora
Ak nás kontaktujete prostredníctvom nášho kontaktného formulára, telefonicky alebo iným spôsobom, tak budeme Vami oznámené údaje uchovávať do vybavenia vašej požiadavky, a
ďalej prípadne po dobu nutnú k obhajobe alebo uplatneniu našich právnych nárokov.
Zasielanie upomienok
Pokiaľ splatná faktúra za Vami vybraný tovar nie je včas uhradená, môžeme Vám zasielať upomienky, a to až do tej doby, kým dôjde k jej uhradeniu.
Správa rizika podvodov
Váš nákup na našich internetových stránkach môže byť vyhodnocovaný za účelom prevencie podvodov. Toto vyhodnotenie vykonáva ako správca údajov náš poskytovateľ platobného systému, ktorý nám na základe nášho oprávneného záujmu môže v prípade odhalenia podvodu poskytnúť informácie o tom, že určitý zákaznícky účet bol uznaný ako rizikový.
Určenie, výkon a obhajoba právnych nárokov
Po ukončení zmluvného vzťahu môžeme na základe nášho oprávneného záujmu taktiež po dobu trvania premlčacích lehôt uchovávať niektoré z Vašich osobných údajov, ktorých
spracovanie je nevyhnutné na ochranu našich práv a prípadnú obhajobu právnych nárokov, vrátane vymáhania neuhradených platieb.
Účtovné a daňové doklady
Niektoré osobné údaje môžu byť uvedené na účtovných dokladoch (teda najmä faktúrach). Podľa platných právnych predpisov (napr. zákona o účtovníctve či zákona o dani z pridanej hodnoty) máme povinnosť tieto doklady uchovávať, a to až po dobu 10 rokov. Ak nám teda vzniká zákonná povinnosť tieto doklady archivovať, ukladáme spolu s nimi aj Vaše osobné údaje uvedené na príslušných účtovných dokladoch.
Rozsah a zdroje spracúvaných údajov

 • Pre vyššie uvedené účely spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci zmluvnej dohody. Ide najmä o nasledujúce údaje:
 • identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, pohlavie, dátum narodenia, adresa bydliska, IČO, číslo bankového účtu),
 •  kontaktné údaje (vašu e-mailovú adresu a telefónne číslo),
 • údaje o poskytnutom plnení (najmä údaje o dodanom tovare a službách a platobnej histórie zákazníka), posledné 4 čísla z vašej platobnej karty.

Zdroje osobných údajov
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s vytvorením vášho zákazníckeho účtu na www.polovnictvopem.sk v súvislosti s iným konaním o
uzatvorení zmluvného vzťahu a v jeho priebehu. Niektoré osobné údaje môžeme ďalej
overovať a / alebo priamo získavať z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií
(napr. Obchodný register Slovenskej republiky).

3. OSOBITNÉ PRÍPADY KEDY MÔŽEME SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE

  • Okrem vyššie uvedených prípadov môžeme na základe Nariadenia GDPR osobné údaje spracovávať aj v týchto osobitných prípadoch a na nasledovný účel:
  • Marketingová komunikácia Vaše osobné údaje môžeme ďalej využívať pre zasielanie noviniek o našom tovare a službách a iných obchodných oznámení súvisiace s naším tovarom a službami. Jedná sa najmä o novinky a ponuky, ktoré by pre vás mohli byť na základe vašich predchádzajúcich nákupov a preferencií relevantné. Taktiež Vám môžeme zasielať správy, ktoré inak nadväzujú na vami vykonaný nákup alebo pripomenutie týkajúce sa nedokončeného nákupu. Novinky a obdobné obchodné oznámenia vám budeme zasielať prostredníctvom vašich kontaktných údajov. Právnym základom takéhoto spracovania je súhlas, ktorý je dobrovoľný, kedykoľvek odvolateľný a ktorý nám môžete udeliť počas vašej registrácie k zákazníckemu účtu. Ak svoj súhlas s týmto spracovaním odvoláte, bez ďalšieho prestaneme vaše osobné údaje pre účely zasielania marketingových oznámení spracovávať.
 • Rozsah spravovaných údajov. Aby sme vám mohli zasielať relevantné marketingové
  oznámenia, využívame najmä nasledujúce osobné údaje:
  – identifikačné údaje (meno, priezvisko),
  – kontaktné údaje (korešpondenčná adresa, e-mailová adresa),
  – údaje o tovaroch a službách, ktoré sme vám dodali,
  – údaje o vašich preferenciách (údaj o vašej obvyklej objednávke na stránke
  www.polovnictvopem.sk),
  – údaje o vašej aktivite na našej internetovej stránke.
 • Účel a doba spracovania. Účelom spracovania vašich osobných údajov je zasielanie arketingových ponúk a iných obchodných oznámení, a to na základe vášho súhlasu. Údaje na tento účel spracovávame po dobu platnosti súhlasu alebo do tej doby, než odvoláte svoj súhlas. Ak je takéto spracovanie vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, tak budeme vaše údaje na tento účel spracovávať po dobu existencie vášho zákazníckeho účtu alebo kým nevyjadríte nesúhlas alebo námietky voči takému spracovaniu; v takom prípade bude spracovanie okamžite ukončené.

Zákaznícke hodnotenie

 • V prípade, že u nás nakúpite, tak vás môžeme požiadať o vaše hodnotenie nakúpeného produktu. Tieto hodnotenia následne zverejňujeme na stránke s tovarom, ktoré ste hodnotili. Takéto spracovanie prebieha na základe vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri vložení hodnotenia k príslušnému produktu. Súhlas so zverejnením hodnotenia môžete kedykoľvek odvolať a my vaše hodnotenie bez zbytočného odkladu zmažeme. Odvolanie súhlasu pôsobí len do budúcnosti a nie je teda dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracovania založeného na tomto súhlase (pred jeho odvolaním).
 • Rozsah spracúvaných údajov. Spolu s vašim samotným hodnotením zverejníme na internetovej stránke daného produktu nasledujúce údaje:
  – identifikačné údaje (krstné meno, veková skupina),
  – údaj o tom, ako dlho ste tovar používali,
  – dátum vloženia hodnotenia.
 • Účel a doba spracovania. Účelom spracovania vašich osobných údajov je zverejňovanie zákazníckych hodnotení, ktoré môžu pomôcť pri výbere produktu ostatným zákazníkom. Zákaznícke hodnotenie je spracovávané po dobu ponúkania daného tovaru na internetovej stránke www.polovnictvopem.sk,
 • popr. do odvolania súhlasu so spracovaním.

4. DOBA SPRACOVÁVANIA A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ uchováva na dobu neurčitú, až do pominutia účelu spracovávania. Súhlas na spracovanie a uchovávanie Vašich osobných údajov poskytujete na dobu neurčitú, až do odvolania súhlasu.
5. SPRACOVATELIA A PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame interne, ale v niektorých činnostiach nám pomáhajú náš  dodávatelia služieb – tzv. sprostredkovatelia. Pri ich výbere sme zohľadnili ich odbornú a technickú spôsobilosť spracúvať osobné údaje tak aby bola zabezpečená primeraná úroveň ochrany. Sú nimi nasledovné kategórie: Kuriérske spoločnosti, ktoré využívame na zasielanie objednaného tovaru.

Spoločnosť ktorá nám poskytuje prevádzku a hosting e-shopu Spoločnosť ktorá nám poskytuje služby v oblasti vedenia účtovníctva Sprostredkovateľ pre online reklamu, prevádzku fanúšikovských stránok a pod. Poskytovanie a sprístupnenie osobných údajov iným osobám: Osobné údaje môžu byť sprístupnené subjektom oprávneným podľa zvláštnych predpisov (napríklad orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod.) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa
nepredpokladá.

6. ZÁKONNÝM DÔVODOM SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV JE:

Osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

 • na základe zmluvných a predzmluvných vzťahov (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR)
 • na základe oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 • na základe plnenia zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR).
 • zasielanie obchodných oznamov a newsletterov (podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pr zasielanie obchodných oznamov a newsletterov (podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona. Dovoľujeme si Vás informovať, že dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, aké spracúvanie osobných údajov nevyhnutné v súvislosti s plnením zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je taktiež povinná poskytnúť osobné údaje v prípadoch kedy je ich poskytnutie zmluvnou požiadavkou vyplývajúcou zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov je potrebné, v opačnom prípade by ich neposkytnutie mohlo znemožniť účasť dotknutej osoby vo výberovom konaní, uzatvorenie zmluvy, príp. jej plnenie. V prípade, ak spracúvame osobné údaje na základe našich oprávnených záujmov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR), dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu jej osobných údajov vykonávanom na tomto právnom základe (vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach). Prevádzkovateľ v takomto prípade nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárok

7. POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH PRI SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto
cestou upozorniť, a to:
a) Právo na prístup k osobným údajom 
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov (vymedzené v Článku 15 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1. 
b) Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov (v zmysle Článku 16 GDPR). Za týmto účelom je možné nás kontaktovať kedykoľvek, a to prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v uvedených v bode 1.

c) Právo na vymazanie osobných údajov
Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
 • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva

Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;

 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1., pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).

d) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak tým spôsobom ich nespracúvali), ak:

 • ste napadli správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • namietate voči spracúvaniu.

Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1., pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky,
kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.

e) Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov:

 • nevyhnutné splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo
 • spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmamiprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Ak sa Vaše údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovávať osobné údaje dotknutej osoby, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

f) Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi).

g) Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov

V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.,

h) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu Zákona či nariadenia GDPR, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov (podľa § 100 Zákona), a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk.


8. Súbory Cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie? 

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, heslo, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Aké súbory cookie používame? Na našej webovej stránke používame nasledovné typy súborov cookie: Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky. 

Výkonové súbory cookie: 

Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti
našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné. Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú. Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov. 

Ako kontrolovať súbory cookie?

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať. 

Aké sú ďalšie súvisiace informácie?

Niekedy na našich stránkach môžeme odkazovať aj na služby a produkty tretích strán. Web stránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé na našich. Z toho dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán. I napriek tomu je našou snahou udržať vysokú úroveň bezpečnosti. Preto, ak máte akékoľvek podozrenie na nekalé chovanie týchto tretích strán, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v čl. I.

Platnosť

9. Platnosť.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25.04.2022 Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom oboznámi, a to minimálne 14 dní vopred.

Odkazy:

1. Zákon o ochrane osobných údajov 
– https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

2. GDPR
– https://dataprotection.gov.sk/uoou/sites/default/files/nariadenie_2016_679_text_sk.pdf

3. Často kladené otázky( FAQ ) – https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/casto-kladene-otazky-k-nariadeniu-zakonu-c-182018-z-z

Uvedené podmienky sú platné od: 30.01.2