Všeobecné obchodné podmienky

Bc. Martin Hruboš, samostatne zárobkovo činná osoba, miesto podnikania: Orličie 757, 027 43 Nižná, IČO: 50 070 487, zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo číslo živnostenského registra: 560-21213, ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.polovnictvopem.sk (ďalej len „Predávajúci“ alebo „Prevádzkovateľ“) týmto zverejňuje svoje všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“), ktoré platia pre nákup Predávajúcim ponúkaného tovaru v jeho internetovom obchode na internetovej stránka www.polovnictvopem.sk (ďalej len „Stránka“).

 1. Identifikačné a kontaktné údaje spoločnosti

1.1 Predávajúci:

Obchodné meno: Bc. Martin Hruboš
Právna forma: Fyzická osoba- podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri
Miesto podnikania: Orličie 757, 027 43 Nižná, Slovenská republika
IČO: 50 070 487
DIČ: 1085751997
IČ DPH: SK10 85 75 1997
Zapísaná v: živnostenskom registri Okresného úradu Námestovo, číslo živnostenského registra: 560-12111 (ďalej ako „predávajúci“)

1.2 Kontaktné údaje:

Zodpovedný vedúci: Bc. Martin Hruboš
Telefónne číslo: +421 904 232 575
e-mail: polovnictvopem@gmail.com

1.3 Adresa, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu, podať sťažnosť alebo iný podnet:
Bc. Martin Hruboš,
Orličie 757, 027 43 Nižná, Slovenská republika

1.4 Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, 820 07 Bratislava
P.O. Box: 5
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
fax č. 02/58 27 21 70

 1. Úvodné ustanovenia

2.1 Účelom týchto VOP je jasne a zrozumiteľne informovať kupujúceho a poskytnúť mu všetky potrebné informácie pred uzavretím zmluvného vzťahu a zároveň ho poučiť o práve na odstúpenie od zmluvy a o reklamačnom poriadku.

2.2 V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenia § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku, sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

2.4 Kupujúci realizáciou objednávky akceptuje tieto VOP predávajúceho pre úpravu vzájomných práv a povinností strán vo vzťahu vyplývajúcom z predaja tovaru predávajúcim.Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito VOP, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v uzatvorenej zmluve stanovené výslovne niečo iné. VOP vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho a jeho zákazníkov (kupujúcich) a vo svojom aktuálnom znení tvoria obsah kúpnej zmluvy (o dodávke tovaru), resp. sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 1. Vymedzenie pojmov

3.2 Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie spotrebiteľ - fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá odoslala elektronickú objednávku, spracovanú prostredníctvom elektronického systému obchodu www.polovnictvopem.sk a ktorej kúpený tovar alebo poskytnuté služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak je kupujúci podnikateľom, vzťahujú sa na zmluvný vzťah s predávajúcim výlučne zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (§ 536 a nasl. OBZ), t.j. tieto VOP sa uplatňujú primerane a tam, kde sa uvádza kupujúci, má sa za to že ide o objednávateľa- podnikateľa.

3.4 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru alebo služby z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný elektronickým systémom obchodu.

3.5 Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho s využitím webového sídla, elektronickej pošty alebo telefónu.

3.6 Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru sa na účely týchto VOP rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva a zmluva o dielo alebo zmluva, ktorej predmetom je predaj tovaru aj poskytnutie služby.

3.7 Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodala predávajúcemu tovar a ktorej činnosť neovplyvňuje vlastnosť tovaru.

 1. Postup vytvárania objednávky a uzavretia zmluvy

4.1 Všetky objednávky podané prostredníctvom Stránky www.polovnictvopem.sk sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy o kúpe tovaru (ďalej tiež „Zmluva“) sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Po vložení požadovaného tovaru do tzv. košíku a zadaním všetkých kontaktných údajov kupujúci objednávku odošle/potvrdí. Predávajúci neodkladne po prijatí objednávky na zaslanie tovaru na adresu uvedenú kupujúcim toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho dochádza k uzavretiu Zmluvy. Od tohto okamihu medzi kupujúcim a Predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Predmetom kúpy/predaja podľa Zmluvy sú iba položky tovaru vyslovene uvedené v objednávke/Zmluve, pokiaľ nebolo dohodnuté medzi kupujúcim a Predávajúcim inak.

4.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárov,

predpísaných údajov a náležitostí.

4.3 Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia nákupnej ceny, jeho prevzatím.

4.4 Nákup tovaru prostredníctvom Stránky je Predávajúcim ponúkaný v rámci svojej maloobchodnej činnosti a nie je zamýšľaný pre predaj tovaru za účelom ďalšieho predaja v rámci podnikateľskej činnosti kupujúceho. V prípade, že kupujúci chce nakúpiť tovar za účelom vykonania svojej podnikateľsko-ekonomickej činnosti, je povinný v rámci realizácie objednávky toto označiť a splniť Predávajúcim určené povinnosti vedúce k uzatvoreniu Zmluvy, ku ktorej nemusí dôjsť prostredníctvom Stránok, a to podľa voľby Predávajúceho.

4.5 Predávajúci nezodpovedá za to, že kupujúci neprijal príslušnú elektronickú komunikáciu, poprípade aj objednaný tovar, ak bolo doručenie na adresy zdieľané kupujúcim, avšak k príslušným adresám má právo (iba/tiež) tretia osoba, ktorá doručované prevzala, popr. odmietla a pod. Predávajúci nie je schopný ani oprávnený zisťovať a kontrolovať správnosť kupujúcim zadaných údajov pri objednávke tovaru. Kupujúci zodpovedá za správnosť a náležitosť vyplnených údajov a nesie všetky riziká spojené s tým, aké údaje pri objednaní Tovaru zadal.

4.6 Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na základe dopytu. Kupujúci berie na vedomie, že s ohľadom na realizáciu nákupu prostredníctvom Stránky a aktualizáciu príslušných údajov na Stránke sa môže stať,že kupujúcim objednaný Tovar je už vypredaný (aj napriek tomu,že na Stránkach je doposiaľ uvedený ako dostupný). V tomto prípade bude Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informovať bezodkladne potom, ako to zistí. Ak sa strany nedohodnú ani do dvoch pracovných dní inak (na predĺžení termínu objednávky či inej zmene objednávky), Zmluva zaniká a žiadna zo strán nie je oprávnená požadovať od druhej strany akékoľvek náhrady a pod.

4.7 Predávajúci sa uzatvorenou Zmluvou zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať nepoškodený tovar v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh Tovaru:

- podľa špecifikácie v uskutočnenej objednávke/Zmluve,

- vyhovujúci všetkým normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR.

Predaj tovaru s obmedzením Nákup niektorých produktov ponúkaných na Stránke je podmienený držbou zbrojného preukazu, ohlásením nadobudnutia zbrane, vekom a osobným odberom, teda zákazom uzavretia kúpnej zmluvy na diaľku, prípadne inými obmedzeniami alebo podmienkami pre spotrebiteľa. Podľa slovenského Zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach a strelive“)sa jedná o nasledovný tovar:

 • zbrane a strelivo kategórie A ( § 4 zákona o strelných zbraniach a strelive), zakázané zbrane, zakázané strelivo a zakázané doplnky k zbraniam, resp. aj iné zbrane na nákup ktorých je potrebný zbrojný preukaz a výnimka od MV SR (v našej ponuke sa nenachádzajú);
 • zbrane kategórie B ( § 5 zákona ), podliehajúce povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti na základe udeleného zbrojného preukazu, možný len osobný odber;
 • zbrane kategórie C ( § 6 zákona ), podliehajúce ohlasovacej povinnosti a evidenčnej povinnosti na základe udeleného zbrojného preukazu, možný len osobný odber;
 • zbraň kategórie D ( § 7 zákona ), konkrétne expanzné zbrane, ktoré nevznikli úpravou zo zbraní kat. A, B alebo C, zbrane typu flobert s energiou strely do 7.50 J, niektoré znehodnotené zbrane a zbrane skonštruované na princípe perkusného, kresadlového, kolieskového alebo tlejákového zámkového systému. Tieto zbrane nie je možné nadobudnúť na diaľku, je možný len osobný odber na základe povolenia na nákup s povinnosťou následného ohlásenia nadobudnutia na polícii. Druh tovaru, pri ktorom zákony zakazujú predaj na diaľku,si ako spotrebiteľ nemôžete zakúpiť online formou. Pri takomto tovare sa nezobrazuje ani možnosť vložiť tovar do košíka. Pri iných druhoch zbraní kat. D (napr. vzduchové zbrane s energiou strely do 17 J, luky, kuše, airsoftové zbrane, paintballové zbrane atď.) je možné uzavrieť zmluvu na diaľku. Kupujúcisi môže objednať aj obranné prostriedky (napr. obranné spreje, obušky, boxery, tonfy a podobné obranné produkty). Zadaním čísla občianskeho preukazu v objednávkovom formulári kupujúci prehlasujete, že dosiahol vek minimálne 18 rokov, a že si je vedomí trestnoprávnych alebo iných sankčných následkov v prípade uvedenia nepravdivých informácií. Zadanie čísla občianskeho preukazu je potrebné na uskutočnenie záznamu o predaji zbrane kat. D do záznamovej knihy v zmysle Zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive. Ak má byť objednávka zaslaná mimo územia Slovenskej republiky, predávajúci odporúča kupujúcemu, aby si preveril, či zasielaný tovar je v krajine príjemcu legálny, nakoľko právne predpisy regulácie najmä zbraní a obranných prostriedkov sa medzi rôznymi štátmi môžu výrazne odlišovať. Predávajúci sa pri odosielaní objednávky a pri ponúkaní tovaru uvedenom na Stránke riadi príslušnými platnými právnymi predpismi na území Slovenskej republiky. Povinnosťou kupujúceho je dodržať pri objednávaní tovaru príslušné právne predpisy krajiny prijímateľa objednávky. Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nemôže byť objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude stornovaná. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení, uvedených v odstavci Ochrana osobných údajov zákazníkov a podľa zákona o ochrane osobných údajov. Pred dokončením a odoslaním objednávky je kupujúci poučený o povinnosti uviesť do objednávky správne a platné údaje a ich zadaním a potvrdením objednávky zákazník potvrdzuje skutočnosť, že bol o tejto skutočnosti poučený a berie na vedomie, že za prípadné zadanie nesprávnych a neplatných údajov preberá plnú zodpovednosť.
 1. Storno objednávky

5.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho

5.1.1 Kupujúci má právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho.

5.1.2 Pre všetky ostatné prípady stornovania už potvrdenej objednávky platí, že kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto konaním. Predávajúci uplatní právo na náhradu škody predovšetkým v prípade nákupu tovaru "na zákazku", ktorý bolo nutné zhotoviť podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho alebo v prípade,že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

5.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho

5.2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky, ktorú nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.);
 • kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa

výrazným spôsobom zmenila jeho cena

 • v prípade technického zlyhania, poruchy Stránky, v prípade zjavnej chyby v písaní

a počítaní a inej zrejmej nesprávnosti; V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite prostredníctvom E-mailu kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 1. Cena tovaru

6.1 Kúpne ceny tovaru uvedené na Stránke sú platné v okamihu objednávania tovaru/uzavretia Zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien pred uzavretím Zmluvy (v prípade tlačovej chyby je tovar predávaný za cenu bezchybnú, ak bola zjavná a v prípade nie zjavnej, avšak preukázateľnej tlačovej chyby k uzatvoreniu Zmluvy nedochádza), v prípadezmeny peňažných kurzov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru, a to kedykoľvek pred uzatvorením Zmluvy – konečným potvrdením objednávky.

6.2 Kúpna cena je považovaná za zaplatenú s ohľadom na výberspôsobu platenia až pripísaním celej kúpnej ceny za tovar na účet predávajúceho alebo uhradením v hotovosti prepravnej spoločnosti v prípade platby na dobierku.

6.3 Kúpna cena uvedená na Stránke v rámci objednávky a uzatvorenej Zmluvy je cenou za kúpu tovaru bez ceny za dodanie.

6.4 Predávajúci nie je povinný, avšak je oprávnený, doručovať kupujúcim faktúru či iný doklad vzťahujúci sa k cene (a jej plateniu). Dokladom o výške ceny a povinností k jej úhrade dohodnutým medzi Predávajúcim a kupujúcim je objednávka/Zmluva.

6.5 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu ním zvoleným spôsobom, a to vrátane ceny za ním zvolený spôsob doručenia Tovaru.

 1. Platobné podmienky

7.1 Cenu podľa objednávky môže spotrebiteľ uhradiť:

 1. a) platobnou kartou (Comgate);
 2. b) prevodom na účet, údaje k úhrade sú súčasťou vystavenej faktúry;
 3. c) dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru); pri prevzatí tovaru u predávajúceho v hotovosti alebo platobnou kartou. Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok v hodnote 1€.
 4. d) osobné prevzatie (osobný odber)- je možný len na predajni Poľovníctvo P.E.M, Nová Doba 495, 027 43 Nižná. Pri osobnom odbere zákazník zaplatí tovar v hotovosti.

7.3 Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v bode 8 týchto VOP.

7.4 Pokiaľ nebude splatná cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude splatná cena uhradená v plnej výške.

 1. Poplatky za prepravu, balné a dodacie podmienky

8.1 Predávajúci odosiela Tovar v lehote uvedenej na stránkach pre objednaný Tovar, a to prostredníctvom vybraného prepravcu alebo prostredníctvom služby Vyzdvihnutie v predajni.

8.2 Tovar je odovzdaný vybranému prepravcovi - spoločnosti DPD (ďalej len„Dopravca“). Od momentu expedovania je tovar dodávaný do 72 hodín.

8.3 Cena na Dodanie sa líši podľa miesta určenia a hmotnosti objednaného tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť ceny za Dodanie. V prípade expresného Dodania bude cena za Dodanie stanovená individuálne podľa platného cenníka prepravnej spoločnosti.

8.4 Cena za dopravu Tovaru je nasledovná:

Vyzdvihnutie v predajni: Zdarma Cena za doručenie na Slovensku je min. 5 € / Objednávka Doručenie nadmernej zásielky (od 5kg do 20 kg) na Slovensku 6,50 € / Objednávka V prípade expresného dodania Tovaru je cena stanovená individuálne.

8.5 Dodacie lehoty a termíny uvedené v objednávke (ak nie sú zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné)sa môžu po dohode s kupujúcim meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných tovarov). Predávajúci vyvíja maximálne úsilie, aby v objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané.

8.6 Ak zmluvné strany dodacie lehoty v objednávke nedohodli, platia dodacie lehoty a termíny primerané okolnostiam.

8.7 V prípade, ak predávajúci dodáva kupujúcemu tovar prostredníctvom zásielkovej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme kupujúceho vhodné akododaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú kupujúcim na prevzatie tovaru.

8.8 Predávajúci, prepravná spoločnosť služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky ). Kupujúci berie na vedomie, že za účelom plnenia zmluvy predávajúci poskytne tieto údaje kupujúceho prepravnej/špedičnej spoločnosti alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

8.9 Ak sa kuriérovi nepodarí zásielku úspešne kupujúcemu doručiť na adresu uvedenú v objednávke (kde sa v čase dodania kupujúci nezdržoval), nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania tovaru.

8.10 V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie tovaru bude neúspešný, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

8.11 V prípade predĺženia dodacej lehoty z dôvodu, že sa kľúčový materiál pre zhotovenie tovaru už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena, alebo došlo k mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej udalosti predávajúcu bude o tomto obratom informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, a to aj s možnosťou stornovania objednávky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na inom spôsobe riešenia.

8.12 Vytvárame zálohové faktúry, ktoré sú zákazníkom posielané po zadaní objednávky a ostrá faktúra im je posielaná dodatočne, po zaplatení tovaru. Každý výrobok je zreteľne označený údajmi o výrobcovi, o materiálovom zložení výrobku, o spôsobe použitia a údržby výrobku a o nebezpečenstve, ktoré vyplýva z jeho nesprávneho použitia alebo údržby, o podmienkach uchovávania a skladovania výrobku, v štátnom jazyku.

8.13 V prípade spotrebiteľskej kúpnej zmluvy je predávajúci povinný splniť objednávku kupujúceho a doručiť mu tovar v lehote najneskôr do 30 dní od prijatia objednávky.

 1. Odstúpenie od zmluvy

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

10.2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 1. a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. c) na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.5 Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

10.7. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

10.8. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10.9. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený a nepoužívaný.

10.10. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

10.11.Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.12. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm.

 1. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.13. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

10.14.V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

 1. a) hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške,
 2. b) náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

10.15.V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

 1. a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 3. c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 4. d) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

10.16.Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúcich v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informácie o ochrane osobných údajov sú obsiahnuté v časti Spracúvanie osobných údajov dostupných na webovej stránke: https://www.polovnictvopem.sk/spracovanie_osobnych_udajov.html

11.2 V prípade poskytovania služieb predávajúcim ide o služby adresované osobám, ktoré dovŕšili 16 rokov. Kupujúci v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov poskytuje predávajúcemu osobné údaje na účel vytvorenia platnej objednávky, uzavretia kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami. Predávajúci poskytne údaje kupujúceho uvedeným príjemcom: kuriérskej spoločnosť, súdu, orgánom činným v trestnom konaní, Slovenskej obchodnej inšpekcii, živnostenskému úradu, Znaleckým ústavom a znalcom a iným subjektom, ktorým prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje ex lege. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami nariadenia. Kupujúci je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o ich zmene. V prípade, ak kupujúci predávajúcemu neposkytne osobné údaje, nie je možné uzatvoriť zmluvný vzťah. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi počas 10 rokov odo dňa skončenia zmluvného vzťahu (10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú). Kupujúci, ktorého osobné údaje sú spracúvané Predávajúcim, má právo od predávajúceho požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, ako aj právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania týchto údajov. Kupujúci má právo na prenosnosť týchto údajov, ak je to technicky možné. Ak sú žiadosti kupujúceho v postavení dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, Predávajúci môže požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo odmietnuť konať na základe žiadosti. Ak sa kupujúci domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore  so všeobecným nariadením o ochrane údajov, má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým sa rozumie Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov môže kupujúci adresovať predávajúcemu prostredníctvom e-mailovej adresy polovnictvopem@gmail.com.

11.3 Podmienkou vybavenia objednávky je evidovanie osobných údajov kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a e-mailovú adresu, číslo OP (ak to vyžaduje predaj s obmedzením). Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť  predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla spoločnosti vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak kupujúci poskytne predávajúcemu osobné údaje za účelom získania produktov (výrazne označených v ponuke) maloletou alebo mladistvou osobou, aj keď takéto produkty môžu nakupovať a používať len osoby, staršie ako 18 rokov, preberáte právnu zodpovednosť za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov na seba.

 1. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

12.1 Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na polovnictvopem@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“), a to podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). Subjektami ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona o ARS. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

12.2 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

12.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci - spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Tieto VOP platia v znení uvedenom na Stránke predávajúceho v deň potvrdenia

objednávky, ak nie je medzi účastníkmi písomne dohodnuté niečo iné. Ak odošle objednávku po dni, v ktorom došlo k zmene VOP, platia VOP už v aktuálnom znení.

13.2 V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu (omylu a pod.) sa ustanovenia týchto VOP odchyľujú od zákonných ustanovení na ochranu kupujúcich - spotrebiteľov, tak sa na ne neprihliada. To platí aj v prípade, že sa kupujúci vzdá práva, ktorý mu zákon poskytuje.

13.3 Predávajúci je oprávnený tieto VOP podľa svojho uváženia meniť s tým, že zmena VOP

bude vždy zverejnená na Stránke, resp. na Stránke budú vždy uvedené VOP v aktuálnom znení. Tieto obchodné podmienky sú platné od 30.01.2023.